Có chi tiết chính xác về các quy định cơ bản liên quan đến nhà cung cấp tương ứng.